Algemene Voorwaarden Kees Knaap Zeefdruk Twee V.O.F.Download: Algemene Voorwaarden Ms Word formaat (37kb)
Download: Algemene Voorwaarden PDF formaat (131kb)


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Kees Knaap Zeefdruk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kees Knaap
Zeefdruk Twee V.O.F. gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 76 te Den Haag,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27276589;
b. klant: de wederpartij in opdracht van wie Kees Knaap Zeefdruk producten levert,
werkzaamheden uitvoert dan wel met wie Kees Knaap Zeefdruk een overeenkomst
aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kees Knaap Zeefdruk en de klant;
d. website: de website www.keesknaapzeefdruk.nl die door Kees Knaap Zeefdruk wordt
beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tussen Kees Knaap
Zeefdruk en de klant tot stand komt.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Kees Knaap Zeefdruk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Kees Knaap Zeefdruk en de klant zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1. De website kan links bevatten naar andere websites die niet door Kees Knaap Zeefdruk
worden beheerd. Kees Knaap Zeefdruk kan geen permanente controle uitoefenen op die
andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Kees
Knaap Zeefdruk kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes en prijzen

4.1. Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en verplichten Kees Knaap Zeefdruk niet tot het
aangaan van een overeenkomst met de klant.
4.2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders is aangegeven.
4.3. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website vermelde prijzen zijn exclusief
btw en exclusief eventuele transport- of verzendkosten.
4.4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en deze gegevens
onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, dan is Kees Knaap Zeefdruk
gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of leveringstermijnen aan te passen.
4.5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes, overeenkomsten, folders of
publicaties van Kees Knaap Zeefdruk binden Kees Knaap Zeefdruk niet.
4.6. Getoonde monsters, modellen, voorbeeld producten, opgaven van kleuren, afmetingen en
andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Kees Knaap
Zeefdruk zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de
klant geen rechten ontlenen. Vermelde maten zijn slechts indicatief.
4.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn indien het door Kees Knaap
Zeefdruk gedane aanbod door de klant is aanvaard.
5.2. Kees Knaap Zeefdruk is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk
of via de e-mail aan de klant heeft bevestigd of zodra Kees Knaap Zeefdruk - zonder
tegenwerping van de klant - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Kees Knaap Zeefdruk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kees
Knaap Zeefdruk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegeven, waarvan Kees Knaap Zeefdruk aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kees Knaap Zeefdruk
worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.
7.2. De klant is gehouden Kees Knaap Zeefdruk onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
7.3. Het is de klant niet toegestaan Kees Knaap Zeefdruk een opdracht te geven tot het
vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker
niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten
van derden. Indien Kees Knaap Zeefdruk constateert of een vermoeden heeft dat de door de
klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Kees Knaap
Zeefdruk het recht de bestelling te annuleren.
7.4. Kees Knaap Zeefdruk is niet verplicht om te controleren of een bestelling de rechten van
derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die Kees Knaap Zeefdruk heeft moeten
maken of alle schade die hij heeft geleden doordat de door de klant geplaatste bestelling de
rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening
gebracht. De klant vrijwaart Kees Knaap Zeefdruk voor de aanspraken van derden dan wel
voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de
productie/verkoop/in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de
specificaties van de klant is vervaardigd.
7.5. Kees Knaap Zeefdruk is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van
teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op producten gedrukt dienen te worden.
7.6. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Kees Knaap Zeefdruk
onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
7.7. Indien de klant zelf producten aanlevert die door Kees Knaap Zeefdruk bedrukt dienen te
worden, dan is de klant verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten om deze te
bedrukken op de wijze die Kees Knaap Zeefdruk toepast. Kees Knaap Zeefdruk is niet
gehouden de door de klant aangeleverde producten voorafgaand aan de bedrukking op de
geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
7.8. De klant is gehouden Kees Knaap Zeefdruk op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking van de door hem aangeleverde producten te
wijzen.
7.9. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Kees Knaap Zeefdruk niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, dan kan Kees Knaap Zeefdruk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
eventuele schade die de klant daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, vertraging in
de levering of gebreken aan de geleverde producten. Alle extra kosten die Kees Knaap
Zeefdruk heeft gemaakt doordat de klant zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

8.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd, dan kan dat gevolgen
hebben voor de kwaliteit, leveringstermijn en de prijs. Deze gevolgen worden zo spoedig
mogelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
8.2. Eventuele meerkosten ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst door de klant,
worden aan de klant in rekening gebracht.
8.3. Kees Knaap Zeefdruk kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de opgegeven
leveringstermijn wordt overschreden door het wijzigen van de overeenkomst.

Artikel 9. Annulering

9.1. Het is enkel mogelijk de opdracht te annuleren indien Kees Knaap Zeefdruk nog geen
aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.
9.2. In het geval dat de klant een aan Kees Knaap Zeefdruk gegeven opdracht annuleert, dan
dient de klant annuleringskosten aan Kees Knaap Zeefdruk te betalen. De annuleringskosten
bedragen alle door Kees Knaap Zeefdruk geleden verliezen en gederfde winst en alle kosten
die Kees Knaap Zeefdruk reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

Artikel 10. Drukontwerp en proef product

10.1. De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Kees Knaap Zeefdruk via
de e-mail ontvangen drukontwerp zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze
met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Kees Knaap Zeefdruk terug te
zenden.
10.2. Kees Knaap Zeefdruk is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die
onopgemerkt zijn gebleven in het door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde drukontwerp.
10.3. Indien Kees Knaap Zeefdruk op verzoek van de klant een proef product heeft vervaardigd,
dan kan de klant de gegeven opdracht niet meer annuleren. Naar aanleiding van het
vervaardigde proef product kan de kant nog wel wijzigingen doorgeven. Elk op verzoek van
de klant vervaardigd proef product wordt naast de overeengekomen prijs aan de klant in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van dit proef product
in de overeengekomen prijs is inbegrepen.

Artikel 11. Afwijkingen

11.1. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde producten en de naar de klant via de e-mail
gestuurde drukontwerp of voorbeeld kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting,
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe
betekenis zijn.
11.2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde product hebben, worden
steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12. Prijswijzigingen

12.1. Kees Knaap Zeefdruk heeft het recht de overeengekomen prijs voor de opdracht te verhogen
indien:
a. de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd en er sprake is van
meerkosten, zoals omschreven in artikel 8; of
b. er sprake is van een van de volgende omstandigheden: stijging van de kosten van
materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig
zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen,
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en
verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen,
een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden
die met een en ander vergelijkbaar zijn.
12.2. Indien de klant gegevens op een informatiedrager of via de e-mail aan Kees Knaap Zeefdruk
ter beschikking stelt, dan dienen deze gegevens te voldoen aan de door Kees Knaap
Zeefdruk opgegeven specificaties, zoals het voorgeschreven bestandsformaat en
bestandstype. Indien deze gegevens hieraan niet voldoen, dan worden alle extra kosten die
Kees Knaap Zeefdruk daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.
12.3. Indien Kees Knaap Zeefdruk de door de klant zelf aangeleverde producten dient te
bedrukken en er moeilijkheden optreden bij het bedrukken van de producten ten gevolge van
het materiaal waarvan de producten zijn gemaakt, dan komen de extra kosten die Kees
Knaap Zeefdruk daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.

Artikel 13. Levering

13.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Kees Knaap
Zeefdruk zijn bedrijf uitoefent.
13.2. Onverwijld nadat Kees Knaap Zeefdruk aan de klant te kennen heeft gegeven dat de
producten in het magazijn van Kees Knaap Zeefdruk gereed staan, dient de klant de
producten bij Kees Knaap Zeefdruk op te halen.
13.3. Indien is overeenkomen dat de producten naar de klant worden opgestuurd, dan geschiedt
het transport of het verzenden van de producten voor rekening en risico van de klant.
13.4. Indien de klant niet meewerkt aan de levering van de producten, bijvoorbeeld door het niet
tijdig ophalen van de producten bij Kees Knaap Zeefdruk of door het niet in ontvangst nemen
van de geleverde producten, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant
opgeslagen.

Artikel 14. Leveringstermijn

14.1. De door Kees Knaap Zeefdruk opgegeven leveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te
beschouwen. De opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief.
14.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten
gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Kees Knaap Zeefdruk ligt en
niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20
van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode
dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 15. Klachten en verjaring

15.1. De klant is verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te controleren en eventuele
zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen direct aan Kees Knaap
Zeefdruk via de e-mail te melden.
15.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
15.3. Klachten over gebreken aan de geleverde producten worden niet in behandeling genomen
indien de gebreken het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik, zoals gebruik in strijd met de wasvoorschriften;
c. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
d. schade veroorzaakt door derden;
e. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
15.4. Indien een klacht gegrond is, dan zal Kees Knaap Zeefdruk, naar zijn keuze, een vervangend
product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren.
15.5. De geleverde producten worden als deugdelijk beschouwd indien de klant de producten in
gebruik heeft genomen of aan derden heeft doorgeleverd.
15.6. Alle aanspraken jegens Kees Knaap Zeefdruk die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Kees
Knaap Zeefdruk zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16. Betaling

16.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
16.2. Bij een nieuwe klant geschiedt facturatie van de eerste bestelling vooraf. Indien de klant het
vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Kees Knaap Zeefdruk het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant het vooraf
gefactureerde bedrag volledig betaald heeft. Kees Knaap Zeefdruk is niet aansprakelijk voor
de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.
16.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald,
dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening
gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Kees Knaap Zeefdruk
maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van klant. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-.
16.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Kees Knaap Zeefdruk op de klant onmiddellijk opeisbaar.
16.5. Door de klant gedane betalingen zullen door Kees Knaap Zeefdruk eerst in mindering worden
gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die
het langst openstaan.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. Kees Knaap Zeefdruk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die
een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2. Kees Knaap Zeefdruk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Kees Knaap Zeefdruk is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie.
17.3. Kees Knaap Zeefdruk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat
doordat of nadat de klant de geleverde producten na aflevering in gebruik heeft genomen of
aan derden heeft geleverd.
17.4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren
die het werkelijk geleverde heeft. Kees Knaap Zeefdruk is niet aansprakelijk voor dergelijke
kleurafwijkingen.
17.5. De positie en de grootte van de print op een geleverd product kan afwijken van de weergave
van deze print op de website of op het door Kees Knaap Zeefdruk gemailde voorbeeld. Kees
Knaap Zeefdruk kan voor een dergelijke afwijking niet aansprakelijk worden gesteld.
17.6. Indien Kees Knaap Zeefdruk de door de klant zelf aangeleverde producten dient te
bedrukken, dan kan Kees Knaap Zeefdruk er niet verantwoordelijk voor worden gesteld als
deze aangeleverde producten niet geschikt zijn voor de zeefdrukmethode die Kees Knaap
Zeefdruk toepast. In een dergelijk geval staat Kees Knaap Zeefdruk niet in voor de
eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid
en kan Kees Knaap Zeefdruk nimmer aansprakelijk worden gesteld en heeft de klant geen
recht op enige vorm van compensatie indien de door Kees Knaap Zeefdruk uitgevoerde
werkzaamheden niet hebben geleid tot het resultaat dat de klant had verwacht.
17.7. Kees Knaap Zeefdruk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
Kees Knaap Zeefdruk in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang
moeten vinden.
17.8. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit
nalaat, kan Kees Knaap Zeefdruk niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het
bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
17.9. Kees Knaap Zeefdruk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, verminderde goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
17.10. Indien Kees Knaap Zeefdruk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Kees Knaap Zeefdruk beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar van Kees Knaap Zeefdruk gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de
aansprakelijkheid van Kees Knaap Zeefdruk beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans
tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kees
Knaap Zeefdruk of zijn ondergeschikten.

Artikel 18. Vrijwaring

18.1. De klant vrijwaart Kees Knaap Zeefdruk voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
anderen dan aan Kees Knaap Zeefdruk toerekenbaar is. Indien Kees Knaap Zeefdruk uit
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Kees
Knaap Zeefdruk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Kees Knaap Zeefdruk, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kees Knaap
Zeefdruk en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

19.1. Kees Knaap Zeefdruk is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de
verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan
een gestuurde ingebrekestelling.
19.2. Voorts is Kees Knaap Zeefdruk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
19.3. Kees Knaap Zeefdruk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Kees Knaap
Zeefdruk ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant
de verplichtingen niet zal nakomen.
19.4. Kees Knaap Zeefdruk is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de klant te
ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is
gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
diens vermogen of delen ervan verliest.
19.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kees Knaap Zeefdruk op
de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Kees Knaap Zeefdruk de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Kees Knaap Zeefdruk liggen, dan wel
niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval
beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; inbraak; belemmeringen door derden, die
van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van
herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Kees Knaap
Zeefdruk door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in
het bedrijf van Kees Knaap Zeefdruk of van zijn leverancier; het verbranden van middelen
van vervoer van Kees Knaap Zeefdruk of haar leverancier, het optreden van storingen
daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het
nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden
teweeg brengende.
20.2. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Kees Knaap Zeefdruk niet gehouden kunnen
worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en
zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering. Het zal van de
omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn
en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een
zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren,
zullen zowel Kees Knaap Zeefdruk als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de
klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
20.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
20.4. Voor zover Kees Knaap Zeefdruk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Kees Knaap Zeefdruk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als
ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

21.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Kees Knaap
Zeefdruk, totdat alle vorderingen die Kees Knaap Zeefdruk op de klant heeft of zal verkrijgen,
volledig zijn betaald.
21.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de
producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
Het is de klant
enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te
verkopen.
21.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kees Knaap Zeefdruk te bewaren.
21.4. Kees Knaap Zeefdruk is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te
gaan verkeren. De klant zal Kees Knaap Zeefdruk te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten
van Kees Knaap Zeefdruk.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom
beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de
klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten
van derden en vrijwaart hij Kees Knaap Zeefdruk voor de aanspraken ter zake van derden
c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de
openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
22.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Kees Knaap Zeefdruk in het kader van de
opdracht vervaardigde of ontwikkelde werken, zoals ontwerpen, foto’s, afbeeldingen e.d.,
berusten bij Kees Knaap Zeefdruk. De klant dient deze intellectuele eigendomsrechten te
allen tijde te respecteren. Indien de klant de gegeven opdracht annuleert, de overeenkomst
om enige andere reden tussentijds wordt beëindigd of de klant niet ingaat op de offerte van
Kees Knaap Zeefdruk, dan is het de klant niet toegestaan het tot dan toe door Kees Knaap
Zeefdruk vervaardigde of ontwikkelde werk te gebruiken, tenzij Kees Knaap Zeefdruk
daarvoor schriftelijk of via de e-mail toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan
Kees Knaap Zeefdruk voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een bedrag voor het
gebruik van het werk.
22.3. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
Kees Knaap Zeefdruk, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het door
Kees Knaap Zeefdruk vervaardigde werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking
en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn
er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat
gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht
vaststaande voornemens bestonden.
22.4. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Kees Knaap
Zeefdruk geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
22.5. Kees Knaap Zeefdruk heeft het recht het geleverde werk te gebruiken voor zijn eigen
publiciteit of promotie.

Artikel 23. Eigendom productiemiddelen etc.

23.1. Alle door Kees Knaap Zeefdruk vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten
en hulpmiddelen en met name digitale bestanden, ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, mallen,
drukplaten, zeefdrukvormen, randapparatuur e.d., blijven het eigendom van Kees Knaap
Zeefdruk.
23.2. Kees Knaap Zeefdruk is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.
23.3. Kees Knaap Zeefdruk is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken
voor de klant te bewaren.
23.4. Indien Kees Knaap Zeefdruk en de klant overeenkomen dat deze zaken door Kees Knaap
Zeefdruk zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en
zonder dat Kees Knaap Zeefdruk instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 24. Goederen van de klant en retentierecht

24.1. Indien Kees Knaap Zeefdruk i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant
onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
24.2. Kees Knaap Zeefdruk zal de goederen van de klant bewaren met de zorg van een goed
bewaarder.
24.3. Kees Knaap Zeefdruk is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het
gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat Kees Knaap Zeefdruk de
goederen onder zich heeft.
24.4. Alle bewaring/opslag van goederen bij Kees Knaap Zeefdruk zal geschieden voor rekening
en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen goederen
tijdens de duur van de opslag kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.
24.5. Kees Knaap Zeefdruk is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met
de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen
door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.
Artikel 25. Geheimhouding
25.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
26.1. Voor alle overeenkomsten van Kees Knaap Zeefdruk geldt het Nederlandse recht.
26.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden
door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van
Kees Knaap Zeefdruk is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere
rechter bevoegd heeft verklaard.